February 27th, 2010

обличчям до народу

Януковичу, Мєдвєдєву і Лукашенко адресовано проповідь з пропозицією відмовитись від призову до армії

[ PRINT ]


***

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СПОВІДУЮЧИХ ВІРУ В НАЙВИЩУ ЦІННІСТЬ ЛЮДИНИ

ПРО ПРИЗОВ ДО АРМІЇ


Обов'язковий для всіх громадян призов до армії, безумовно, є приниженням цінності людини.

Від вояки вимагають вміння і готовності застосувати насильство за наказом командира. Солдат не може вирішувати, чи справедливий такий наказ.

Одним зі шляхів піднесення цінності людини є принципова відмова від насилля. Навіть у відповідь на насилля.

Людина не була б людиною, якщо б не могла обрати шлях відмови від насильства.

Держава має поважати право людини на відмову ставати воякою. Нехтуючи правом людини на відмову від насильства, держава принижує цінність людини.

Примушувати кожного бути воякою - антилюдяно і нерозумно.

Благословенною є кожна держава, що відмовляється назавжди від загального обов'язкового призову до армії.

***

РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА ИСПОВЕДУЮЩИХ ВЕРУ В НАИВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

О ПРИЗЫВЕ В АРМИЮ


Обязательный для всех граждан призыв в армию, безусловно, является унижением человеческой ценности.

От солдата требуют умения и готовности применить насилие по приказу командира. Солдат не может решать, справедлив ли такой приказ.

Одним из путей возвышения ценности человека является принципиальный отказ от насилия. Даже в ответ на насилие.

Человек не был бы человеком, если бы не мог выбрать путь отказа от насилия.

Государство должно уважать право человека на отказ становиться солдатом. Попирая право человека на отказ от насилия, государство унижает ценность человека.

Принуждать каждого быть солдатом - бесчеловечно и неразумно.

Благословенно каждое государство, отказавшееся навсегда от всеобщего обязательного призыва в армию.

Collapse )