?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Це моя віраЯ прокинувся від сну розуму в буденній метушні й почув голос своєї безсмертної душі, яка дала мені цей символ віри. Він пов’язує мене з численними людськими душами, душами предків, сучасників та нащадків. Він допомагає зрозуміти сенс життя, розрізнити добро і зло. Він вчить знати, любити і поважати людей та світ, все живе, неживе і уявне, досягати гармонії і добробуту, долати труднощі, творити чудеса, сподіватись на краще та боротись за те, у що я вірю.

Я сповідую релігійну віру в найвищу цінність людини. Людина понад усе! Кожна людина від народження має величезну силу, джерело якої – в людській душі. Душа – це найвища цінність людини, і її силою є віра. Думки та ідеї, плани та задуми, мрії та знання, любов і пристрасть, терпіння і смирення, фантазія, надія, розуміння і співчуття, все найкраще у моїй свідомості – це душа. Як можна сумніватись у існуванні душі? Посмішка – найпереконливіший доказ того, що душа існує та дає мені віру! Людина може ділитися вірою і випромінювати віру, щоб утвердити найвищу цінність людини. Віра робить людину творцем. Віра робить мене кращим. Віра міняє світ. Посміхнись!

Вірі в найвищу цінність людини протистоїть приниження та насильство. Приниження є зло, утвердження найвищої цінності людини – добро. Допомагаючи людям повірити в себе, я творю добро. Той, хто принижує себе і людей, творить зло. Зі злом треба боротись. Зло іноді набуває оманливих форм. Зло може об’єднати двох чи більше людей, розчинити їх особистості, отруїти їх душі жагою приниження. Зло буває сильним, але віра в найвищу цінність людини завжди сильніша за зло. Вільна душа, любов до людей, знання і мудрість віруючого в найвищу цінність людини тріумфує у сутичках зі злом, яке обмежене своєю безглуздою агресивністю, самозакоханістю, нетерпінням, неуцтвом, неуважністю, непослідовністю, свавіллям, безперспективністю, ницістю, безвір’ям. Зло буде переможене, найвища цінність людини утвердиться.

Я вірю, що насправді людину неможливо принизити, якщо вона вірить в найвищу цінність людини. Насильство завдає болю, але воно принижує тільки агресора. Брехня та наклеп обурюють і можуть навіть когось обманути, але вони принижують лише брехуна і наклепника. Зневага та ворожість з боку злих людей принижує тільки їх, не мене. Безумство, безвілля, хвороби, муки та смерть принижують лише тіло, а душа продовжує нести з вічності минулого у вічність майбутнього мою найвищу цінність і не втратить мою віру, не покине світ.

Віра в найвищу цінність людини завжди була і завжди буде, бо ця віра є і готова прокинутись в кожній людській душі. Коли людина звертається до себе, коли просиш про чудо, душа відповідає та може подарувати те, що я прошу. Так народжується віра в найвищу цінність людини. Вона звалася, зветься і буде зватись по різному, а інколи не зветься ніяк. Люди створили безліч релігій, утверджуючи віру в найвищу цінність людини. Віра в єдиного Бога та віра у багатьох Богів, віра в духів та віра у розумність всесвіту, християнство, іслам, буддизм та інші релігії звільнили від зла безліч душ та утвердили віру в найвищу цінність людини. Тому, сповідуючи мою релігію, я поділяю віру кожної людини, поважаю кожну релігію, що утверджує цінність людини. Якщо ти віриш у Бога, створеного людьми, щоб не почуватися безсилими та самотніми – я вірю тобі, отже, вірю у Бога разом з тобою і так утверджую віру в найвищу цінність людини, творю добро.

Будь-яка форма віри, створена для утвердження добра – це моя віра. Бо я вірю у найвищу цінність людини – кожної людини. Я вірю людям і вірю в людей. І я вірю, що віра у будь-якій формі настільки сильна, наскільки сильно люди вірять у себе.

Я шаную цей символ віри і від щирого серця дарую його кожному, щоб люди почули свою душу, усвідомили найвищу цінність людини і посміхнулися, відчувши смак волі та мудрості. Сенс життя людини у розвитку, пізнанні та творенні, у прагненні добра та боротьбі за добро, і такий життєвий шлях веде до щастя. Початок кожного життєвого циклу – свято, гідне того, щоб подарувати людям цей символ віри в найвищу цінність людини. А в кінці життєвого циклу слід згадати, як життя утверджувало віру в найвищу цінність людини, закарбувати це в пам’яті й не забувати ніколи жодну добру душу та жодну добру справу.

http://ludstvo.org.ua

Comments

( 9 коментарів — Прокоментувати )
sharpen_up
13 липень 2010 18:16 (UTC)
Это моя вера

Я очнулся от сна разума в будничной суматохе и услышал голос своей бессмертной души, которая дала мне этот символ веры. Он связывает меня с многочисленными человеческими душами, душами предков, современников и потомков. Он помогает понять смысл жизни, различить добро и зло. Он учит познавать, любить и уважать людей и мир, все живое, неживое и воображаемое, достигать гармонии и благосостояния, преодолевать трудности, творить чудеса, надеяться на лучшее и бороться за то, во что я верю.
Я исповедую религиозную веру в наивысшую ценность человека. Человек превыше всего! Каждый человек от рождения имеет огромную силу, источник которой – в человеческой душе. Душа – это наивысшая ценность человека, и ее силой является вера. Мысли и идеи, планы и замыслы, мечты и знания, любовь и страсть, терпение и смирение, фантазия, надежда, понимание и сочувствие, все самое лучшее в моем сознании – это душа. Как можно сомневаться в существовании души? Улыбка – самое убедительное доказательство того, что душа существует и дает мне веру! Человек может делиться верой и излучать веру, чтобы утвердить наивысшую ценность человека. Вера делает человека творцом. Вера делает меня лучшим. Вера меняет мир. Улыбнись!
Вере в наивысшую ценность человека противостоит унижение и насилие. Унижение есть зло, утверждение наивысшей ценности человека – добро. Помогая людям поверить в себя, я творю добро. Тот, кто унижает себя и людей, творит зло. Со злом нужно бороться. Зло иногда приобретает обманчивые формы. Зло может объединить двух или более человек, растворить их личности, отравить их души жаждой унижения. Зло бывает сильным, но вера в наивысшую ценность человека всегда сильнее зла. Свободная душа, любовь к людям, знание и мудрость верующего в наивысшую ценность человека торжествует в столкновениях со злом, которое ограничено своей бессмысленной агрессивностью, самовлюбленностью, нетерпением, невежеством, невнимательностью, непоследовательностью, своеволием, бесперспективностью, ничтожеством, безверием. Зло будет побеждено, наивысшая ценность человека утвердится.
Я верю, что в действительности человека невозможно унизить, если он верит в наивысшую ценность человека. Насилие причиняет боль, но оно унижает только агрессора. Ложь и клевета возмущают и могут даже кого-то обмануть, но они унижают только лгуна и клеветника. Пренебрежение и враждебность со стороны злых людей унижает только их, не меня. Безумие, безволие, болезни, муки и смерть унижают лишь тело, а душа продолжает нести из вечности прошлого в вечность будущего мою наивысшую ценность и не потеряет моей веры, не покинет мир.
sheliazhenko
13 липень 2010 18:43 (UTC)
Большое спасибо! Я уже договорился о переводе, но обязательно сверю его с Вашим и выберу самый удачный вариант.

Также я договорился о переводе на английский.

Спасибо, что откликнулись!
sharpen_up
13 липень 2010 18:17 (UTC)

Вера в наивысшую ценность человека всегда была и всегда будет, потому что эта вера существует, и она готова проснуться в каждой человеческой душе. Когда человек обращается к себе, когда просишь о чуде, душа отвечает и может подарить то, чего я прошу. Так рождается вера в наивысшую ценность человека. Она звалась, зовется и будет зваться по-разному, а иногда не зовется никак. Люди создали множество религий, утверждая веру в наивысшую ценность человека. Вера в единого Бога и вера во многих Богов, вера в духов и вера в разумность вселенной, христианство, ислам, буддизм и другие религии освободили от зла множество душ и утвердили веру в наивысшую ценность человека. Поэтому, исповедуя мою религию, я разделяю веру каждого человека, уважаю каждую религию, которая утверждает ценность человека. Если ты веришь в Бога, созданного людьми, чтобы не чувствовать себя бессильными и одинокими – я верю тебе, следовательно, верю в Бога вместе с тобой и таким образом утверждаю веру в наивысшую ценность человека, творю добро. Любая форма веры, созданная для утверждения добра – это моя вера. Потому что я верю в наивысшую ценность человека – каждого человека. И я верю, что вера в любой форме настолько сильна, насколько сильно люди верят в себя.
Я уважаю этот символ веры и от всего сердца дарую его каждому, чтобы люди услышали свою душу, осознали наивысшую ценность человека и улыбнулись, почувствовав вкус воли и мудрости. Смысл жизни человека в развитии, познании и творении, в стремлении к добру и борьбе за добро, и такой жизненный путь ведет к счастью. Начало каждого жизненного цикла – праздник, достойный того, чтобы подарить людям этот символ веры в наивысшую ценность человека. А в конце жизненного цикла следует вспомнить, как жизнь утверждала веру в наивысшую ценность человека, запечатлеть это в памяти и не забывать никогда ни одной доброй души и ни одного доброго дела.
sharpen_up
13 липень 2010 18:18 (UTC)
Да, в этом предложении несогласование:

Когда человек обращается к себе, когда просишь о чуде, душа отвечает и может подарить то, чего я прошу.

Надо исправить, так например:

Когда человек обращается к себе, когда просит о чуде, душа отвечает и может подарить ему то, чего он просит.
sheliazhenko
13 липень 2010 18:45 (UTC)
Я знаю. Несогласование намеренное, призвано подчеркнуть, что речь идёт как обо мне, так и о тебе.
sharpen_up
13 липень 2010 18:59 (UTC)
Теперь понятно. Манифест понравился :)
sheliazhenko
13 липень 2010 19:05 (UTC)
Хорошо.

Сейчас идёт судебный процесс по поводу государственной регистрации Религиозного центра веры в наивысшую ценность человека. Если удастся зарегистрировать организацию - приглашу Вас присоединиться.
sharpen_up
13 липень 2010 19:12 (UTC)
Желаю удачи! Идея правильная.
sheliazhenko
13 липень 2010 19:38 (UTC)
Спасибо. Буду информировать о развитии событий в этом блоге :)
( 9 коментарів — Прокоментувати )