Юрій Шеляженко (sheliazhenko) wrote,
Юрій Шеляженко
sheliazhenko

Я проти помсти. Я против мести.

Ja-proty-pomstyЯ проти помсти (ЛІГА.Блоги)
На сході України знову агресивно ведуть військові дії "проукраїнські" і "проросійські" збройні формування. Масово гине мирне населення. Це гуманітарна катастрофа, яку необхідно зупинити.

"Проукраїнська" і "проросійська" пропаганда обмінюються голослівними обвинуваченнями, приписуючи всі злочини проти людяності озвірілим комбатантам з протилежного боку конфлікту.

При цьому ми не бачимо реальної зацікавленості в об'єктивному розслідуванні цих злочинів. Серед військових, державних, громадських діячів України та Росії стало вже поганою звичкою порушувати загальновизнаний правовий принцип презумпції невинуватості. За фактом будь-якого злочину проти людяності вони поспішають без суду і слідства винести обвинувальний вирок «чужим» і виправдувальний вирок «своїм». Все частіше звучать заклики до помсти, військової розправи замість правосуддя.

У мене нема і не може бути довіри до наполегливих заяв воюючих еліт про те, що нібито близька перемога над супротивником допоможе відновити правопорядок. Цинізм такої позиції очевидний. Ніякі крокодилячі сльози мілітаристів і розпалювачів ненависті між українським і російським народами не приховують прагматичного інтересу правлячих еліт до неофеодального домінування на територіях, охоплених конфліктом, навіть ціною великого кровопролиття і тотальної війни.

Будь-яку зацікавленість у продовженні цієї війни – хоч приватну, хоч корпоративну, хоч навіть державну – важко охарактеризувати інакше, ніж злочинний нелюдський екстремізм.

Війна, якої домагаються екстремісти, є загрозою міжнародній безпеці. У такій ситуації безглуздо і егоїстично виправдовувати ескалацію військових дій інтересами національної безпеки.

Я переконаний, що люди доброї волі в усьому світі, народи України і Росії можуть захистити міжнародну безпеку, публічно засуджуючи пропаганду агресивної війни, вимагаючи від конфліктуючих урядів негайного проведення незалежного розслідування скоєних злочинів проти людяності наднаціональним авторитетним органом, наприклад, Міжнародним кримінальним судом.

Слідчим такого наднаціонального органу повинні бути відкриті всі двері в найкоротші терміни. Важливо, щоб рішуче припинялися будь-які спроби тиснути на слідчих, перешкоджати об'єктивному розслідуванню, особливо з боку силовиків будь-якого табору.

Пропаганда обвинувачень у злочинах проти людяності, не підтверджених даними повного і об'єктивного слідства, повинна всенародно визнаватися неетичною, не вартою уваги і гідною тільки презирства.

Якщо мені показують пальцем на винуватого і волають про помсту, не пред’являючи переконливих доказів, що виключають будь-які сумніви у його провині – я відмовляюся вірити пропаганді.

Я за правосуддя.

Я проти помсти.

Я вимагаю зупинити війну.Я против мести (Эхо Москвы)
На востоке Украины вновь агрессивно ведут военные действия "проукраинские" и "пророссийские" вооруженные формирования. Массово гибнет мирное население. Это гуманитарная катастрофа, которую необходимо остановить.

"Проукраинская" и "пророссийская" пропаганда обмениваются голословными обвинениями, приписывая преступления против человечности озверевшим комбатантам другой стороны конфликта.

При этом мы не видим реальной заинтересованности в объективном расследовании этих преступлений. Среди военных, государственных, общественных деятелей Украины и России стало дурным тоном нарушать общепризнанный правовой принцип презумпции невиновности. По факту любого преступления против человечности они торопятся без суда и следствия вынести обвинительный приговор «чужим» и оправдательный приговор «своим». Все чаще звучат призывы к мести, военной расправе вместо правосудия.

По-моему, нет и не может быть доверия к настойчивым заявлениям воюющих элит о том, что якобы близкая победа над противником поможет восстановить правопорядок. Цинизм такой позиции очевиден. Никакие крокодиловы слезы милитаристов и разжигателей ненависти между украинским и российским народами не могут скрыть прагматического интереса правящих элит к неофеодальному доминированию на территориях, охваченных конфликтом, даже ценой величайшего кровопролития и тотальной войны.

Любую заинтересованность в продолжении этой войны – хоть частную, хоть корпоративную, хоть даже государственную – трудно охарактеризовать иначе, чем преступный бесчеловечный экстремизм.

Война, которой добиваются экстремисты, представляет угрозу международной безопасности. В такой ситуации глупо и эгоистично оправдывать эскалацию военных действий интересами национальной безопасности.

Я убежден, что люди доброй воли по всему миру, народы Украины и России могут защитить международную безопасность, публично осуждая пропаганду агрессивной войны, требуя от конфликтующих правительств немедленного проведения независимого расследования совершенных преступлений против человечности наднациональным авторитетным органом, например, Международным уголовным судом.

Следователям такого наднационального органа должны быть открыты все двери в кратчайшие сроки. Важно, чтобы решительно пресекались любые попытки давить на следователей, препятствовать объективному расследованию, особенно со стороны силовиков каждого лагеря.

Пропаганда любых обвинений в преступлениях против человечности, не подтвержденных данными полного и объективного следствия, должна всенародно признаваться неэтичной, не достойной внимания и достойной только презрения.

Если мне показывают пальцем на виноватого и вопят о мести без убедительных, исключающих любые сомнения доказательств вины, я отказываюсь верить пропаганде.

Я за правосудие.

Я против мести.

Я требую остановить войну.
Tags: Человек превыше всего
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments