Юрій Шеляженко (sheliazhenko) wrote,
Юрій Шеляженко
sheliazhenko

Моя програма на виборах до Наглядової ради ЖЖ || My programme for nominating to LJ Advisory Board

Моя програма (українською):

- Твердо вимагатиму кооптувати у Наглядову Раду як мінімум ще двох представників, від україномовного та білоруськомовного секторів ЖЖ.

- Ініціюю створення Конституції Живого Журналу – документа, в якому будуть передбачені механізми впливу користувачів ЖЖ на політику власників і адміністрації та буде передбачена відповідальність господарів блог-сервісу перед користувачами. З цією метою потрібно як мінімум розширити представництво користувачів в Наглядовій раді (НР): приблизно – один член НР на тисячу користувачів.

- Наполягатиму на прозорості і підконтрольності основних фінансових показників компанії-власника ЖЖ. Ціна наданих послуг повинна відповідати їх якості, а більша частина прибутків використовуватись на розвиток спільноти (наприклад, через рекламу ЖЖ як в Інтернеті, так і в газетах, на телебаченні і радіо; через спонсорування зустрічей «наживо» в населених пунктах, де налічується більше тисячі ЖЖ-юзерів).

- Організую максимальну відкритість роботи самої Наглядової Ради: звернення до неї можна буде залишати навіть власникам заблокованих акаунтів і за бажання робити звернення вільним для перегляду ким завгодно (якщо зміст повідомлення не порушує законодавство країни-хостера). Прослідкую, щоб на кожне звернення максимум протягом тижня давалася адекватна відповідь. Наполягатиму на якомога частішому переобранні членів НР за зрозумілими і чесними правилами.

- Боротимуся з тоталітарними інтернет-спільнотами і хамством в ЖЖ: творці таких спільнот і хами частіше за інших порушують правила сервісу ЖЖ, і адміністрація повинна виявляти пильну увагу до їх діяльності.

- Проведу роботу над створенням Етичного кодексу блоггера, основними тезами якого буде: відвертість, ввічливість і послідовність. Блоги, які ведуться культурно і ведуться на високому рівні, повинні отримувати спеціальну маркіровку, особливий статус, а на конкурсній основі – спонсорську підтримку.

- Зберу пропозиції і наполягатиму на їх реалізації, щодо того як частково «узаконити» постінги в ЖЖ на комерційній основі, рекламні постінги (та елементи дизайну), чесні види заробітку користувачів ЖЖ, за умови спеціальної маркіровки таких постингів/блогів і особливих умов оплати за них, дотримання жорсткішої угоди з користувачем (як мінімум – комерція дозволена лише платним користувачам). Зрозуміло, всі користувачі ЖЖ повинні мати можливість відключити комерційні постінги у френдстрічці.

- Зберу пропозиції з поліпшення інтерфейсу ЖЖ, його зручності і наочності для користувачів, по інтеграції з графікою, аудіо- і відеоматеріалами, по поліпшенню структури і технічних можливостей ЖЖ, зокрема по розширенню можливостей пошуку, і добиватимуся реалізації цих пропозицій.

- Наполягатиму на відродженні безкоштовних акаунтів з обмеженою функціональністю без реклами.

Цю програму Ви можете доповнити, опублікувавши свою пропозицію в коментарях.

Юрій Шеляженко
01042, Київ, Тверський тупик 9, кв. 82
(097) 3179326
(044) 5290435

My programme (in English):

- I will initiate the creation of the Constitution of Live Journal - the document that stipulates LJ-users influence mechanisms on a owners and administrations policy and the responsibility of owners of blogging-service. With this purpose it is necessary to expand representation of users in Advisory Board: approximately – one AB member for each thousand users.

- I shall insist on a transparency and controllability of basic financial parameters of LJ’s owner company. The price of the services provided must correspond to their quality, and the most part of the income to go on development of community (for example, LJ advertising both on the Internet, in newspapers, via TV and radio; sponsoring of meetings in cities and towns that is populated with more than thousand LJ-users).

- I shall organize the maximal transparency of Advisory Board work: inquiries to it can be left even by the owners of the blocked accounts and at desire to make inquiries free for public view (in case of the message content is legal in the hosting country). I shall track, that each inquiry will receive the adequate answer within a week. I shall insist on as more as possible frequent re-election of Advisory Board members based on clear and fair rules

- I shall struggle against totalitarian Internet-communities and rudeness in LJ: founders of such communities and boors are more often than others to break LJ- service rules and regulations, and the administration should pay more attention to their activities.

- I shall lead work on creation of the Blogger’s Ethics code based on transparency, politeness and sequence. Blogs which are conducted in cultural way and conducted at a high level, should receive special marks, the special status, and, on a competitive basis. - sponsor's support.

- I will collect and insist on realization of offers of how partial "legalization" commercial LJ-postings, advertising postings and elements of design, fair ways of earnings for LJ-users, under condition of special marking of such postings/journals and special conditions of payment for them, observance of more rigid user agreement. Certainly, all LJ-users should have an opportunity to disconnect commercial postings in their friendline.

- I shall collect propositions on LJ-interface improvement, for its convenience and presentation for users, on integration with graphics, audio and video data, on LJ structure and technical opportunities improvement, in particular on expansion of search opportunities. I shall achieve realization of these propositions.

- I shall insist on revival of free-of-charge accounts with the limited functionality without advertising.

You may improve this programme by suggesting your ideas in comments.

Yurij Sheliazhenko
Ukraine, 01042,
Kyiv, Tverskoy tupik 9, app. 82
+38 (097) 3179326
+38 (044) 5290435

"Я поддерживаю этого кандидата" ---» http://community.livejournal.com/lj_election_ru/2184.html
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 6 comments